[de] Blog (draft)

[de] Welcome to our blog! (draft)

Tλè áδƲèñƭúřèƨ ôƒ §λèřℓôçƙ Hôℓ₥èƨ ℓôřè₥ ïƥƨ

Sept. 29, 2021 4 Bemerkungen

Fřô₥ ôúƭƨïδè çá₥è ƭλè ôççáƨïôñáℓ çř¥ ôƒ á ñïϱλƭ-βïřδ, áñδ ôñçè áƭ ôúř Ʋèř¥ ωïñδôω á ℓôñϱ δřáωñ çáƭℓïƙè ωλïñè, ωλïçλ ƭôℓδ úƨ ƭλáƭ ƭλè çλèèƭáλ ωáƨ ïñδèèδ áƭ ℓïβèřƭ¥. Fář áωᥠωè çôúℓδ λèář ƭλè δèèƥ ƭôñèƨ ôƒ ƭλè ƥářïƨλ çℓôçƙ, ωλïçλ βôô₥èδ ôúƭ èƲèř¥ 9úářƭèř ôƒ áñ λôúř. Hôω ℓôñϱ ƭλè¥ ƨèè₥èδ, ƭλôƨè 9úářƭèřƨ! TωèℓƲè ƨƭřúçƙ, áñδ ôñè áñδ ƭωô áñδ ƭλřèè, áñδ ƨƭïℓℓ ωè ƨáƭ ωáïƭïñϱ ƨïℓèñƭℓ¥ ƒôř ωλáƭèƲèř ₥ïϱλƭ βèƒáℓℓ. ℓôřè₥ ïƥƨú₥ δôℓôř ƨïƭ á₥èƭ, çôñƨèçƭèƭúř áδïƥïƨçïñϱ èℓïƭ. Núñç èϱèƭ úřñá ℓáôřèèƭ, áççú₥ƨáñ ƒèℓïƨ áƭ, δáƥïβúƨ èℓïƭ. Ìñ úƭ ƭ

Tλïƨ ïƨ ₥¥ ƒïřƨƭ βℓôϱ - Mářïáñô Ì ℓôřè₥ ïƥƨ

Sept. 17, 2021 4 Bemerkungen

Vïδèô ƥřôƲïδèƨ á ƥôωèřƒúℓ ωᥠƭô λèℓƥ ¥ôú ƥřôƲè ¥ôúř ƥôïñƭ. Wλèñ ¥ôú çℓïçƙ Óñℓïñè Vïδèô, ¥ôú çáñ ƥáƨƭè ïñ ƭλè è₥βèδ çôδè ƒôř ƭλè Ʋïδèô ¥ôú ωáñƭ ƭô áδδ. Ýôú çáñ áℓƨô ƭ¥ƥè á ƙè¥ωôřδ ƭô ƨèářçλ ôñℓïñè ƒôř ƭλè Ʋïδèô ƭλáƭ βèƨƭ ƒïƭƨ ¥ôúř δôçú₥èñƭ. Tô ₥áƙè ¥ôúř δôçú₥èñƭ ℓôôƙ ƥřôƒèƨƨïôñáℓℓ¥ ƥřôδúçèδ, Wôřδ ƥřôƲïδèƨ λèáδèř, ƒôôƭèř, çôƲèř ƥáϱè, áñδ ƭèжƭ βôж δèƨïϱñƨ ƭλáƭ çô₥ƥℓè₥èñƭ èáçλ ôƭλèř. ℓôřè₥ ïƥƨú₥ δôℓôř ƨïƭ á₥èƭ, çôñƨèçƭèƭúř áδïƥïƨçïñϱ èℓïƭ. Núñç èϱèƭ úřñá ℓáôřèèƭ, áççú₥ƨáñ ƒèℓïƨ áƭ, δáƥïβúƨ èℓïƭ.